经典案例

南方大学时代

nán fāng dà xué shí dài

瀛海府

yíng hǎi fǔ

杨庄北区

yáng zhuāng běi qū

合能枫丹宸悦

hé néng fēng dān chén yuè

飞洋创拓两港中心

fēi yáng chuàng tuò liǎng gǎng zhōng xīn

阳光城哈罗小镇

yáng guāng chéng hā luó xiǎo zhèn

路劲国际城

lù jìn guó jì chéng

美盛金水印

měi shèng jīn shuǐ yìn

碧桂园龙川府

bì guì yuán lóng chuān fǔ

金地西湖春晓

jīn dì xī hú chūn xiǎo

天时名苑

tiān shí míng yuàn

将府家园

jiāng fǔ jiā yuán